• PL
 • ENG
 • social-media-facebook social-media-tripadvisor social-media-instagram
  Dzieci i młodzież:

  SOBOTNIE PORANKI
  W MUZEUM WITRAŻU


  Czas trwania:
  ok 2 godz (w tym: zwiedzanie 45 min, warsztaty 60-90 min)
  Początek zajęć: pierwsze zajęcia 11:30, każde kolejne 12:15
  Cena:
  29 zł – pierwsze zajęcia (zwiedzanie + warsztaty),
  19 zł – każe kolejne (same warsztaty),
  80 zł – karnet na 4 zajęcia (w tym jedno zwiedzanie i 4 dowolne warsztaty)

  Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc – mailowo, bądź telefonicznie: 512 937 979

  Dzieci zapo­znają się z takimi poję­ciami jak żywe muzeum, warsz­tat, witraż. Podczas zwiedzania obserwują mistrzów witrażowych przy pracy, mogą wziąć do ręki narzędzia i pędzle oraz pomalować na próbę witrażową twarz. Po zwiedzaniu zapraszamy dzieci na warsztaty (program w załączeniu). Dzieci, które uczestniczyły już w zwiedzaniu mogą przyjść na same warsztaty, które rozpoczynają się o 12.15.

  Na zwiedzanie Muzeum zapraszane są same dzieci, bez opiekunów. Rodzice i dziadkowie mogą poczekać na dzieci w muzealnej kawiarni, gdzie potem mogą uczestniczyć razem z nimi w warsztatach lub wybrać się na zwiedzanie dla dorosłych o godz. 12.30 (dzieci zostają pod opieką naszych animatorów)

     ZOBACZ.PDF

  WARSZTATY PLASTYCZNE DLA GRUP
  PRZEDSZKOLNYCH I  SZKOLNYCH


  Czas trwania:

  2 godz.
  Liczba uczestników:
  15-90
  Cena:
  25 zł – od dziecka (opiekunowie bezpłatnie),

  Dla przed­szkoli i młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych oferujemy warsz­taty plastyczne, które obej­mują: 45-miutowe zwie­dza­nie pracowni witrażu dosto­so­wane do wieku dzieci. Dzieci zapo­znają się z takimi poję­ciami jak żywe muzeum, warsz­tat, witraż. Po zwie­dza­niu uczest­ni­czą w godzin­nych warsz­ta­tach pla­stycz­nych zwią­za­nych z tema­tyką witrażu, świa­tła i kolo­rów – do wyboru z załączonych tematów:

     Zobacz .PDF

  LEKCJE MUZEALNE
  DLA GIMNAZJÓW I LICEÓW


  Czas trwania:

  2 godz.
  Liczba uczestników:
  15-70
  Cena:
  25 zł – od ucznia (opiekunowie bezpłatnie)

  Dla uczniów gim­na­zja­li­stów i lice­ali­stów proponujemy lek­cje muze­alne, które obej­mują zwie­dza­nie Muzeum Witrażu z prze­wod­ni­kiem (45 minut) oraz pre­zen­ta­cję na zadany temat: Młoda Pol­ska, Sta­ni­sław Wyspiań­ski, histo­ria witrażu lub inny pre­fe­ro­wany przez grupę i okre­ślony w cza­sie rezer­wa­cji (45 minut). Prezentacja odbywa się w zaciemnionych salach muzealnej kawiarni i składa się z: filmów, zagadek i faktów znanych i nieznanych – tematy do wyboru w załączeniu.

     Zobacz .pdf

  Pracownia i Muzeum Witrażu kontynuuje tradycje Krakowskiego Zakładu
  Witrażów S.G. Żeleński, perły młodopolskiego dziedzictwa artystycznego.
  Jest to najstarsze nieprzerwanie działające tego typu miejsce w Polsce,
  a ponadto wciąż mieści się w tym samym budynku zbudowanym
  specjalnie na potrzeby Zakładu w 1902 roku.
  Pracownia i Muzeum Witrażu
  al. Krasińskiego 23, 31-111 Kraków
  tel.: +48 512 937 979, info@muzeumwitrazu.pl
  made by mem with love